REGULAMIN FORTASG.PL

REGULAMIN ZLOTÓW organizowanych przez: PROWOOD Urbaś Marcin, 34-106 Mucharz, Jaszczurowa 25, NIP 954 241 28 38 w FortASG.

1. Zasady dotyczące rejestracji:

– rejestrować mogą się osoby 16+ ( osoby poniżej 18-tego roku życia – zgoda rodziców / opiekunów na udział ) poprzez wysłanie
wiadomości e-mail na adres kontakt@fortasg.pl, zawierające dane osobowe każdego ze zgłaszanych uczestników,
– pieniądze wpłacamy na konto do 2 dni roboczych od chwili zgłoszenia ( e-mail z numerem konta zostanie przesłany po wysłaniu
zgłoszenia),
– koszt składki rejestracyjnej podawany jest na stronie www.fortasg.pl.

UWAGA: W przypadku niewpłynięcia składki w wymaganym terminie osoba jest skreślana z listy.

– w przypadku jeśli osoba zarejestrowana zrezygnuje z udziału w imprezie składka rejestracyjna nie podlega zwrotowi.
– organizator ma prawo odmówić uczestnictwa dowolnemu zgłaszającemu bez podania przyczyny odmowy.

2. W trakcie rejestracji, każdy musi przynieść wszystkie swoje repliki do chromowania oraz wylegitymować się dowolnym dokumentem
tożsamości oraz podpisać niniejszy regulamin.

3. Udokumentowaniem uczestnictwa będzie otrzymanie podczas rejestracji w Sztabie numerowanego identyfikatora, który należy nosić
przy sobie przez cały okres trwania Zlotu i niezwłocznie go okazywać na prośbę Organizatora i Sędziów.

4. Na terenie Zlotu i bezpośrednio wokół niego mają zastosowanie wszystkie prawa Rzeczypospolitej Polskiej, a zwłaszcza te dotyczące
ochrony miejsc krajobrazowych, zasad używania otwartego ognia i rozpalania ognisk w strefie krajobrazu chronionego.

5. Na terenie należącym do Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe ma zastosowanie Ustawa o Lasach z 28.IX.1991 z późn.
zmianami Rozdz. 5, Art. 26 – 31 zamieszczona na stronie https://bip.lp.gov.pl/pl/bip/prawo_i_organizacja

6. Na terenie Zlotu obowiązuje całkowity zakaz propagowania idei totalitarnych poprzez używanie oznakowań, gestów oraz
prowadzenia innych działań, które mogą prowadzić do skojarzeń z ideologiami nazistowskimi czy totalitarnymi pod rygorem
natychmiastowego wydalenia z terenu Zlotu.

7. Ograniczenia dotyczące replik:
– karabiny szturmowe: do 450 fps,
– broń wsparcia: do 500 fps,
– broń krótka: do 350 fps,
– karabiny snajperskie: TYLKO ogień pojedynczy, do 600 fps.

UWAGA: Zakaz używania broni wsparcia oraz broni snajperskiej do likwidacji celów na krótkim dystansie.

Podczas gry obowiązują zasady „Fair Play”, dostałeś – przyznaj się! Osoby niestosujące się do tego zalecenia mogą zostać usunięte przez
Sędziów lub Organizatora !

8. Na terenie zlotu oraz w jego otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz używania pirotechniki, otwartego ognia oraz spożywania alkoholu
oraz napojów alkoholowych, narkotyków, zaśmiecania terenu gry i terenów do niego przylegających ! Uczestnik nie stosujący się do
powyższego zalecenia zostanie usunięty w trybie natychmiastowym z terenu gry oraz otrzyma dożywotni zakaz uczestnictwa w zlotach.

9. Zakaz wwożenia na teren zlotu kulek metalowych, metalizowanych i szklanych. Znalezienie lub uzasadnione podejrzenie używania
równoznaczne będzie z natychmiastowym usunięciem z terenu zlotu. Użycie w trakcie gry skutkować będzie usunięcie w trybie
natychmiastowym z terenu gry oraz otrzymanie dożywotniego zakazu uczestnictwa w zlotach.

10. Każdy uczestnik imprezy ma obowiązek bezwzględnego stosowania się do postanowień regulaminu oraz wskazówek Organizatora i
Sędziów.

11. Uczestnik, który bierze udział w zlocie, robi to na własną odpowiedzialność. Organizator nie bierze odpowiedzialności za uczestników
oraz za ich mienie.

12. Niezastosowanie się do regulaminu będzie skutkowało całkowitą utratą prawa do uczestnictwa w zlocie oraz dobrowolnym lub
przymusowym opuszczeniem terenu imprezy.

13. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia od jego przestrzegania i odpowiedzialności prawnej w przypadku jego złamania.